CHUYỂN ĐỔI SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ

 • Kế hoạch Triển khai Chương trình “Chuyển đổi số và Đề án Đô thị thông minh” của Sở Tư pháp năm 2024

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Kế hoạch số 1637/KH-STP-VP ngày 25/3/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Báo cáo tháng 3/2024 tình hình, kết quả thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Báo cáo số 1346/BC-STP ngày 12/3/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Báo cáo tháng 02/2024 tình hình, kết quả thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Công văn số 838/STP-HT ngày 07/02/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Kế hoạch thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) năm 2024 tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Kế hoạch 495/KH-STP ngày 24/01/2024 của Sở Tư pháp./.
 • Tổ chức lấy ý kiến người dân về việc triển khai xây dựng Ứng dụng di động thống nhất giữa công dân với chính quyền Thành phố

  Cập nhật ngày

  Thực hiện nhiệm vụ triển khai Ứng dụng di động cổng giao tiếp thống nhất giữa công dân với chính quyền Thành phố theo Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023 về...
 • Góp ý dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Công văn số 4582/STP-VP ngày 28/8/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Báo cáo tháng 01/2023 về tình hình, kết quả thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Báo cáo số 238/BC-STP ngày 17/01/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Báo cáo tháng 02/2023 về tình hình, kết quả thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Báo cáo số 588/BC-STP ngày 16/02/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Báo cáo tháng 4/2023 về tình hình, kết quả thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Báo cáo số 1696/BC-STP ngày 17/4/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Trả lời các kiến nghị phục vụ Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Phường, xã, thị trấn năm 2023 "Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số"

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Công văn số 1884/STP-VP ngày 25/4/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Góp ý dự thảo văn bản của Uỷ ban nhân dân Thành phố hồ Chí Minh về triển khai Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS NGÀY 11/4/2023 về Kế hoạch hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023

  Cập nhật ngày

  Đính kềm: Công văn số 2108/STP-VP ngày 10/5/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Góp ý dự thảo kế hoạch triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

  Cập nhật ngày

  Đính kềm: Công văn số 2203/STP-VP ngày 12/5/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Báo cáo tháng 6/2023 về tình hình, kết quả thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Báo cáo số 2784/BC-STP ngày 06/6/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Cử nhân sự tham gia Đoàn kiểm tra công tác triển khai, thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố trong năm 2023

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Công văn số 2442/STP-TC ngày 23/5/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan Sở Tư pháp năm 2023

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Thông báo số 3322/TB-STP-VP ngày 30/6/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Báo cáo tháng 7/2023 về tình hình, kết quả thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Báo cáo số 3573/BC-STP ngày 12/7/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Báo cáo tháng 5/2023 về tình hình, kết quả thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Báo cáo số 2240/BC-STP ngày 15/5/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Báo cáo đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Công văn số 3887/STP-TC ngày 27/7/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Báo cáo tháng 8/2023 về tình hình, kết quả thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Báo cáo số 4181/BC-STP ngày 10/8/2023 của Sở Tư pháp./.
 • Báo cáo tháng 9/2023 về tình hình, kết quả thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Đính kèm: Báo cáo số 4941/BC-STP ngày 12/9/2023 của Sở Tư pháp./.
 • danh mục

  Cấu hình

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
  Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

  Thời gian làm việc:

  - Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
  - Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.