Thừa Phát Lại Thừa Phát Lại

« Quay lại

Thông báo thay đổi phương thức làm việc của các tổ chức bổ trợ tư pháp đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 31 tháng 5 năm 2021, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 2278/STP-BTTP về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 03 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Công văn số 1803/UBND-VX về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị Nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 4230/VP-KSTT ngày 03 tháng 6 năm 2021 về thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lý Nhà nước trong hoạt động bổ trợ tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp yêu cầu Trưởng các tổ chức bổ trợ tư pháp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Tư pháp tại các văn bản nêu trên; trong đó tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, hạn chế tối đa hoạt động trực tiếp, chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận yêu cầu hồ sơ, sắp xếp thời gian làm việc của đơn vị hợp lý để giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức. Trường hợp đặc biệt, cấp bách mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu nộp trực tiếp: tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và khuyến khích trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích đối với nhóm thủ tục hành chính nêu tại mục 1 Công văn 4230/VP-KSTT ngày 03/6/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố. Bên cạnh đó, căn cứ vào tình hình của địa phương nơi làm việc và hoạt động của đơn vị, trong nhóm thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách nêu trên, Trưởng các tổ chức bổ trợ tư pháp chủ động lựa chọn thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách để tiếp nhận trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

(Đính kèm Công văn số 2413/STP-BTTP ngày 08/6/2021, Công văn số 2422/STP-BTTP ngày 09/6/2021 của Sở Tư pháp)./.

DANH MỤC

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.