Quản tài viên doanh nghiệp hành nghề quản lý tài sản Quản tài viên doanh nghiệp hành nghề quản lý tài sản

« Quay lại

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp trong lĩnh vực quản lý, thanh lý tài sản

Ngày 20/3/2019, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp (thay thế Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp). Thông tư số 03/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2019.

Thực hiện chức năng giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý Nhà nước về quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp hướng dẫn và đề nghị doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản / Quản tài viên đăng ký hành nghề cá nhân thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Về biểu mẫu báo cáo

- Từ ngày 15/5/2019, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản / Quản tài viên đăng ký hành nghề cá nhân báo cáo thống kê định kỳ theo mẫu số 16a/BTP/BTTP/QLTLTS ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

2. Về thời hạn báo cáo

Thời hạn báo cáo được quy định cụ thể tại góc trên cùng, bên trái của biểu mẫu số 16a/BTP/BTTP/QLTLTS, cụ thể:  

- Báo cáo năm: nộp báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày 07/11 hàng năm.

- Báo cáo năm chính thức: nộp báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày 20/01 năm sau.

3. Thời điểm lấy số liệu báo cáo

Theo Điểm c Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 03/2019/TT-BTP thì: "Trong các kỳ báo cáo, các đơn vị báo cáo chỉ báo cáo số liệu thực tế, không phải báo cáo số liệu ước tính. Các đơn vị báo cáo tự ước tính để phục vụ quản lý nội bộ. Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp chủ động ước tính trên phạm vi cả nước". Do đó, thời điểm lấy số liệu báo cáo được thực hiện như sau:

- Báo cáo năm: Số liệu thực tế được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/10 hàng năm.

- Báo cáo năm chính thức: Số liệu thực tế được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm.

4. Về hình thức gửi báo cáo

Trong thời gian chờ Bộ Tư pháp nâng cấp Phần mềm Thống kê, đề nghị các doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản / Quản tài viên đăng ký hành nghề cá nhân thực hiện báo cáo bằng văn bản giấy theo hướng dẫn nêu trên gửi về Sở Tư pháp (thông qua Phòng Bổ trợ tư pháp); đồng thời gửi bản scan đến hộp thư điện tử bttp.stp@tphcm.gov.vn.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn thực hiện báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP, Sở Tư pháp đề nghị các doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản / Quản tài viên đăng ký hành nghề cá nhân triển khai, thực hiện đúng quy định./.

 (Đính kèm Công văn số 2454/STP-BTTP ngày 06/5/2019 của Sở Tư pháp, Biểu mẫu số 16a/BTP/BTTP/QLTLTS ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp).

 

DANH MỤC

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.