Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn bộ tài liệu phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua và các quy định pháp luật liên quan đến các vấn đề dư luận xã hội quan tâm

Căn cứ Kế hoạch số 4511/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2022; Kế hoạch số 394/KH-STP-PBGDPL ngày 27/01/2022 của Sở Tư pháp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 tại Sở Tư pháp; Kế hoạch số 3506/KH-STP-PBGDPL ngày 29/7/2022 của Sở Tư pháp biên soạn và đăng tải tài liệu tuyên truyền pháp luật trên Trang/Cổng thông tin điện tử 06 tháng cuối năm 2022. Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn bộ tài liệu phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua và các quy định pháp luật liên quan đến các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, cụ thể như sau:

- Tìm hiểu Luật Thi đua khen thưởng 2022;

- Tìm hiểu Luật Điện ảnh năm 2022;

- Tìm hiểu Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022;

- Tìm hiểu các nội dung cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022;

- Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định về chế độ chính trị trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam";

- Tờ gấp "Tìm hiểu về đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương";

- Tờ gấp "Quy định pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân";

- Tờ gấp "Tìm hiểu quy định pháp luật về kết hôn";

- Tờ gấp "Tìm hiểu quy định của pháp luật về ly hôn";

- Tờ gấp "Tìm hiểu quy định pháp luật về khai sinh; khai tử; quyền có họ, tên, thay đổi, cải chính họ, tên";

- Tờ gấp "Tìm hiểu quy định pháp luật về quyền xác định dân tộc, xác định lại dân tộc";

- Tờ gấp "Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020";

- Tờ gấp "Tìm hiểu quy định pháp luật về đăng ký thường trú, tạm trú";

- Tờ gấp "Xử lý vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú";

- Tờ gấp "Một số quy định pháp luật về giao đất";

- Tờ gấp "Một số quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai";

- Tờ gấp "Một số quy định về bảo vệ môi trường";

- Tờ gấp "Bảo vệ môi trường trong một số lĩnh vực";

- Tờ gấp "Một số quy định về trách nhiệm bảo vệ môi trường";

- Tờ gấp "Một số quy định pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt";

- Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định của Luật Đầu tư";

- Tờ gấp "Tìm hiểu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự";

- Tờ gấp "Một số quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và các hành vi bị nghiêm cấm";

- Tờ gấp "Giới thiệu một số quy định về Luật Cảnh sát cơ động" ;

- Tờ gấp "Một số điều cần biết về lao động nữ";

- Tờ gấp "Những điều cần biết về lao động chưa thành niên";

- Tờ gấp "Những điều cần biết về lao động giúp việc gia đình";

- Tờ gấp "Xử lý vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng  ngừa tai nạn lao động";

- Tờ gấp "Những điều cần biết về kỷ luật lao động";

- Tờ gấp "Xử lý vi phạm quy định về tiền lương";

- Tờ gấp "Tìm hiểu quy định về thời giờ làm việc";

- Tờ gấp "Quy định  của Bộ luật lao động về thử việc";

- Tờ gấp "Một số quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng";

- Tờ gấp "Tìm hiểu quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam";

- Tờ gấp "Tìm hiểu quy định pháp luật về cấp hộ chiếu phổ thông trong nước";

- Tờ gấp "Tìm hiểu quy định pháp luật về giấy thông hành";

- Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân trong phòng, chống thiên tai";

- Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phòng, chống thiên tai";

- Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về quỹ phòng, chống thiên tai";

- Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng";

- Tờ gấp "Một số quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng";

- Tờ gấp "Tìm hiểu quy định về đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng";

- Tờ gấp "Tìm hiểu quy định về chính sách trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật";

- Tờ gấp "Một số quy định pháp luật về chế độ bảo hiểm thất nghiệp";

- Tờ gấp "Khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy đối với hộ gia đình";

- Tờ gấp "Kỹ năng thoát nạn trong nhà cao tầng";

- Tờ gấp "Điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư và hộ gia đình";

- Tờ gấp "Tìm hiểu quy định của pháp luật hình sự về tội phạm liên quan đến ma túy";

- Tờ gấp "Tìm hiểu quy định của pháp luật về tội chứa mại dâm, môi giới mại dâm, mua dâm người dưới 18 tuổi";

- Tờ gấp "Tìm hiểu quy định của pháp luật về tội lây truyền HIV cho người khác; cố ý truyền HIV cho người khác; truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy";

- Tài liệu "Một số quy tắc ứng xử chung của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân";

- Tài liệu "Một số quy tắc trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo";

- Tài liệu "Một số quy định về tiếp người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh";

- Tài liệu "Một số quy định về cử người đại diện trình bày khiếu nại";

- Tài liệu "Một số quy định về thụ lý giải quyết khiếu nại và gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại";

- Tài liệu "Một số quy định về xử lý kỷ luật trong khiếu nại";

- Tài liệu "Một số quy định về hình thức tố cáo, tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo";

- Tài liệu "Một số quy định về bảo vệ người tố cáo";

- Tài liệu "Một số quy định về áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo";

- Tài liệu "Tìm hiểu một số quy định về hòa giải viên và tổ hòa giải ở cơ sở";

- Tài liệu "Tìm hiểu một số quy định của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án";

- Tài liệu "Một số kỹ năng nghiệp vụ chuẩn bị tài liệu và kỹ năng đối thoại cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham gia hòa giải, đối thoại tại cơ quan Tòa án nhân dân các cấp";

- Tờ gấp "Một số quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính";

- Tờ gấp "Một số quy định pháp luật về miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính";

- Tờ gấp "Tìm hiểu quy định của pháp luật về tội phạm mua bán người";

- Tờ gấp "Tìm hiểu quy định của pháp luật hình sự về xử lý các loại tội phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất";

- Tờ gấp "Tìm hiểu quy định của pháp luật hình sự về xử lý các loại tội phạm liên quan đến vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; cản trở giao thông đường bộ";

- Tờ gấp "Tìm hiểu quy định của pháp luật về tội gây ô nhiễm môi trường";

- Tờ gấp "Hành vi tham nhũng và xử lý đối với hành vi tham nhũng";

- Tờ gấp "Quy định về kiểm soát xung đột lợi ích";

- Tờ gấp "Phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; trách nhiệm giải trình";

- Tờ gấp "Quy định về việc tặng quà và nhận quà tặng";

- Tờ gấp "Quy định về tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm liên quan đến tham nhũng";

- Tờ gấp "Trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng";

- Tờ gấp "Tìm hiểu Luật phòng, chống tham nhũng 2018";

- Tờ gấp "Quy định về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo";

- Tờ gấp "Quy định về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật";

- Tờ gấp "Quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong khiếu nại";

- Tờ gấp "Quy định pháp luật về thông tin phải được công khai theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016";

- Tờ gấp "Quy định về xử lý các vi phạm các quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển, chôn, lấp, đổ, đốt, xử lý chất thải rắn thông thường";

- Tờ gấp "Quy định về xử lý các vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư; vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường";

- Tài liệu "Giải pháp nâng cao điểm số các chỉ tiêu nội dung của Chỉ số PAPI năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh".

Sở Tư pháp Thành phố đăng tải và giới thiệu đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo./.

(Đính kèm file tổng hợp các tài liệu)

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.