Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

« Quay lại

Về việc lấy ý kiến kết quả rà soát theo chuyên đề Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định hướng dẫn thi hành

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Phiếu chuyển số 5640/PC-VP ngày 03 tháng 02 năm 2018 và Phiếu chuyển số 15050/PC-VP ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin năm 2016 và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin, trong đó, "giao Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Nội vụ triển khai theo phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình và Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 5812/QĐ-UBND".

Sở Tư pháp đã tổ chức rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố còn hiệu lực có quy định liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của công dân và dự thảo Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố liên quan đến Luật tiếp cận thông tin à Nghị định hướng dẫn thi hành.

Sở Tư pháp kính đề nghị các Sở, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện cho ý kiến đối với danh mục văn bản rà soát, dự thảo báo cáo, nội dung đề xuất, kiến nghị.

Đính kèm:

- Dự thảo báo cáo kết quả rà soát;

- Dự thảo công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Phụ lục I, II, III.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.