NEWS NEWS

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" (sau đây gọi tắt là Đề án), ngày 31/7/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 446/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, với nội dung chính như sau:

1. Mục đích

(i) Tổ chức triển khai và hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn".

(ii) Tăng cường phổ biến nội dung cơ bản của Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, pháp luật Việt Nam về chống tra tấn cho đội ngũ những người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố.

(iii) Nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

2. Nội dung

(i) Biên soạn, biên tập, in ấn, phát hành và đăng tải trên cổng thông tin điện tử các tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn để các cơ quan, đơn vị, địa phương tham khảo, sử dụng làm tài liệu tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật.

(ii) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên phương tiện thông tin đại chúng.

(iii) Tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc tọa đàm hoặc hình thức khác phù hợp để phổ biến Công ước Quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

(iv) Rà soát, tổng hợp, phân loại, bổ sung, giới thiệu, khai thác các sách, tài liệu pháp luật, tìm hiểu Công ước Quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương và Tủ sách pháp luật điện tử trên Cổng thông tin điện tử tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố.

(v) Tuyên truyền Công ước Quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở hoặc hoạt động khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương./.

File đính kèm: 446/QĐ-UBND

MENU

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.