NEWS NEWS

« Back

Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch số 2686/KH-UBND ngày 18/6/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn năm 2018 – 2021; để đảm bảo tất cả các sở, ngành, đoàn thể, quận, huyện, xã, phường, thị trấn triển khai đồng loạt kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn và từng năm, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo. Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố, ngày 31/7/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố ban hành Kế hoạch số 7208/KH-HĐPH về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 với các nội dung chính như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Đánh giá chính xác, khách quan về tình hình triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 – 2021, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 tại cơ quan, đơn vị.

- Trao đổi kinh nghiệm, phát hiện những biện pháp, cách làm hay trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị để nhân rộng điển hình trên địa bàn thành phố.

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong công tác, phổ biến giáo dục pháp luật thời gian qua ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; đề xuất các giải pháp triển khai Kế hoạch PBGDPL giai đoạn 2018 – 2021, tháo gỡ, điều chỉnh nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới.

2. Nội dung kiểm tra

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo Luật PBGDPL và Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, năm 2018 trên địa bàn (lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ; xây dựng, nhân rộng các mô hình; hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật; xây dựng, quản lý, sử dụng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù; phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường…).

- Việc xây dựng và kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 và các Đề án thuộc Chương trình.

- Việc xây dựng và kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 2686/KH-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 – 2021.

- Việc triển khai "Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2018" và Điều 10 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

- Việc bố trí kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2018 và việc sử dụng, quyết toán kinh phí theo Kế hoạch số 2686/KH-UBND; việc thực hiện chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Giới thiệu mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả cần tiếp tục phát huy trong giai đoạn 2018 - 2021; phát hiện các khó khăn, tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 – 2021 và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Hình thức kiểm tra

- Kiểm tra qua báo cáo

- Kiểm tra thực tế (tập trung/lựa chọn các đơn vị không nộp báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ)

4. Tổ chức thực hiện

- Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố và Hội đồng phối hợp PBGDPL quận, huyện chuẩn bị Báo cáo kết quả tự kiểm tra tại đơn vị mình theo đề cương báo cáo cùng các tài liệu chứng minh (nếu có) và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 31 tháng 8 năm 2018.

- Các thành viên Đoàn kiểm tra sắp xếp thời gian tham dự các buổi kiểm tra đầy đủ. Trường hợp bận công tác thì phải cử người dự thay và thông báo bằng văn bản cho Chủ tịch Hội đồng (thông qua Cơ quan Thường trực HĐPH. Thành phố, email pbgdpl.stp@tphcm.gov.vn).

Ý kiến của người dự thay đồng thời là ý kiến của thành viên Đoàn kiểm tra mà mình dự thay.

- Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức, thông báo lịch kiểm tra và điều chỉnh (nếu có); dự trù kinh phí, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra.

- Kinh phí kiểm tra được trích từ kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố./.

File đính kèm: 7208/KH-HĐPH

MENU

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.