Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

SỞ TƯ PHÁP VÀ HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Từ cơ sở thực tiễn hoạt động hành nghề công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Đề án Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 4383/QĐ-UBND ngày 16/12/2022, Sở Tư pháp và Hội Công chứng viên Thành phố đã ban hành Quy chế phối hợp số 4818/QCPH-STP-HCCV ngày 07/9/2023 về tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thay thế Quy chế liên tịch số 98/QĐLT-STP-HCCV ngày 10/3/2016 trong quản lý hoạt động hành nghề công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Quy chế, nội dung tăng cường phối hợp tập trung vào các mặt công tác cung cấp thông tin, tham gia ý kiến liên quan đến hoạt động hành nghề, tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng, kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động hành nghề, chế độ báo cáo, hợp tác quốc tế về công chứng. Định kỳ hàng năm, Sở Tư pháp tổ chức họp giao ban với Hội Công chứng viên Thành phố để trao đổi về tổ chức, hoạt động, kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc để xem xét hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Tư pháp xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

(Đính kèm Quy chế phối hợp số 4818/QCPH-STP-HCCV ngày 07/9/2023)./.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.