Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Quyết định số 528/QĐ-STP-VP ngày 18 tháng 10 năm 2019 về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia;

Căn cứ Công văn số 2554/SKHCN-TĐC ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015;

Căn cứ Quyết định số 715/QĐ-STP-VP ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-STP-VP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc ban hành và áp dụng tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh,

Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 528/QĐ-STP-VP 18 tháng 10 năm 2019 về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với 102 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Sở Tư pháp.

Theo đó, Sở Tư pháp đã niêm yết Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 này tại trụ sở đồng thời có văn bản thông báo đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố để theo dõi, tổng hợp./.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.