Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.

Căn cứ Kế hoạch số 2686/KH-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 – 2021; Kế hoạch số 6009/KH-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2021; Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 16 tháng 3 năm 2021 về hoạt động năm 2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 30 tháng 7 năm 2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.

Sở Tư pháp Thành phố đăng tải và thông tin đến các cơ quan, đơn vị được biết và phối hợp thực hiện./.             

(Đính kèm Kế hoạch số 05/KH-HĐPH)

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.