Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn bộ tài liệu phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua và các quy định pháp luật liên quan đến các vấn đề dư luận xã hội quan tâm

Căn cứ Kế hoạch số 6620/KH-UBND ngày 27/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2023; Kế hoạch số 555/KH-STP-PBGDPL ngày 14/02/2023 của Sở Tư pháp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 389/KH-STP-PBGDPL ngày 02/02/2023 của Sở Tư pháp biên soạn và đăng tải tài liệu tuyên truyền pháp luật trên Trang/Cổng thông tin điện tử 06 tháng đầu năm 2023; Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn bộ tài liệu phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua và các quy định pháp luật liên quan đến các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, cụ thể như sau:

1) Tài liệu "Tìm hiểu Luật Dầu khí năm 2022";

2)  Tài liệu "Tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)";

3)  Tài liệu "Tìm hiểu Luật Thanh tra năm 2022";

4) Tài liệu "Tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15";

5) Tài liệu "Tìm hiểu Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tần số vô tuyến điện";

6) Tài liệu "Tìm hiểu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022";

7) Tài liệu "Tìm hiểu Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15";

8) Tờ gấp "Tìm hiểu nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2021 - 2030";

9) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định về thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ";

10) Tờ gấp "Tìm hiểu quy định pháp luật về việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản";

11) Tờ gấp "Tìm hiểu quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân, quyền thụ hưởng của công dân trong thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở";

12) Tờ gấp "Quy định về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn";

13) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trẻ em";

14) Tờ gấp "Tìm hiểu quy định về hành vi vi phạm hành chính liên quan đến quyền lợi của người khuyết tật và hình thức xử phạt";

15) Tờ gấp "Kỹ năng của hòa giải viên trong việc tìm hiểu mâu thuẫn, xung đột lợi ích cốt lõi, nguyên nhân chủ yếu";

16) Tờ gấp "Một số kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp (tuyên truyền miệng)";

17) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định của Luật Biên phòng Việt Nam";

18) Tờ gấp "Tìm hiểu Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045";

19) Tờ gấp "Một số quy định về áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu và nhập khẩu ưu đãi để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu giai đoạn 2022-2027";

20) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định của Luật Thỏa thuận quốc tế";

21) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định về xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về phát hành và phổ biến phim";

22) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định về xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh";

23) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định về giấy phép tài nguyên nước";

24) Tờ gấp "Một số quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản";

25) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư";

26) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng";

27) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định về bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường";

28) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong quá trình thi công xây dựng";

29) Tờ gấp "Tìm hiểu quy định của pháp luật về nguyên tắc tổ chức họ; điều kiện làm thành viên dây họ, của dây họ; các quy định khi rút khỏi dây họ, chấm dứt dây họ";

30) Tờ gấp "Tìm hiểu quy định của pháp luật về hình thức thỏa thuận dây họ và nội dung văn bản thỏa thuận về dây họ";

31) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của thành viên và chủ họ trong họ có lãi";

32) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về lãi suất trong họ có lãi";

33) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về trách nhiệm pháp lý của chủ họ và các thành viên; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm hành chính về họ";

34) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định của pháp luật hình sự về chế tài xử lý đối với các hành vi phạm tội liên quan đến họ";

35) Tờ gấp "Tìm hiểu quy định của pháp luật về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân";

36) Tờ gấp "Tìm hiểu quy định của pháp luật về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông";

37) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài";

38) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động";

39) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại".

40) Tờ gấp "Một số quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động; việc làm; an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động";

41) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp";

42) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định của pháp luật hình sự về tội phạm liên quan đến lĩnh vực lao động; việc làm; an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động";

43) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định của pháp luật hình sự về một số loại tội phạm liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, tín dụng";

44) Tờ gấp "Tìm hiểu quy định pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo";

45) Tờ gấp "Tìm hiểu quy định pháp luật về quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; xác định lại giới tính; chuyển đổi giới tính; quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình";

46) Tờ gấp "Tìm hiểu quy định pháp luật về quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể; quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín";

47) Tờ gấp "Tìm hiểu quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình; xác định cha, mẹ, con";

48) Tờ gấp "Tìm hiểu quyền nhân thân, quyền đối với quốc tịch, quyền của cá nhân đối với hình ảnh";

49) Tờ gấp "Một số quy định mới về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng";

50) Tờ gấp "Một số quy định pháp luật về chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp";

51) Tờ gấp "Một số quy định pháp luật về bảo hiểm y tế";

52) Tờ gấp "Một số quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội";

53) Tờ gấp "Một số quy định pháp luật về trợ cấp thất nghiệp";

54) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định pháp luật chung về lao động";

55) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định pháp luật chung về việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động; giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề; thương lượng tập thể";

56) Tờ gấp "Tìm hiểu quy định pháp luật về giao kết hợp đồng lao động";

57) Tờ gấp "Tìm hiểu quy định pháp luật về thực hiện hợp đồng lao động";

58) Tờ gấp "Một số quy định xử lý hành vi đánh bạc trái phép";

59) Tờ gấp "Một số quy định xử phạt vi phạm hành chính, tội phạm hình sự liên quan đến mê tín dị đoan";

60) Tờ gấp "Những điều cần biết về quyền tự do cư trú";

61) Tờ gấp "Một số quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo";

62) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định pháp luật về hành vi vi phạm quy định hoạt động hành nghề công chứng";

63) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định pháp luật về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động hành nghề luật sư";

64) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định pháp luật về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động tư vấn pháp luật";

65) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định pháp luật về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động giám định tư pháp";

66) Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định pháp luật về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động đấu giá tài sản";

67) Tờ gấp "Tìm hiểu quy định của pháp luật hình sự về tội phạm khủng bố".

 

Sở Tư pháp Thành phố đăng tải và giới thiệu đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo./.

(Đính kèm các tài liệu)

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.