Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 17 tháng 04 năm 2023 về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Thành phố

Ngày 17 tháng 04 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 17 tháng 04 năm 2023 về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Thành phố.

Theo đó, miễn nhiệm 03 báo cáo viên pháp luật Thành phố đã được công nhận tại Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Thành phố theo danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành, người bị miễn nhiệm chấm dứt tư cách báo cáo viên pháp luật.

Sở Tư pháp Thành phố đăng tải và thông tin đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân được biết./.

 

(Đính kèm Quyết định số 1466/QĐ-UBND)

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.