Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

Một số quy định mới về quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

Ngày 15 tháng 12 năm 2022, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2023. Thông tư này quy định bãi bỏ Điều 17 của Quy chế; bãi bỏ Phụ lục I; số thứ tự 5, 6, 7, 8 của Danh mục hồ sơ cử đi học tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư gồm có 4 điều và một phụ lục kèm theo (gồm 02 biểu mẫu: Bản cam kết thực hiện trách nhiệm của du học sinh (dành cho người chưa có cơ quan công tác); Bản cam kết thực hiện trách nhiệm của du học sinh (dành cho người đang công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương))

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung cần lưu ý của Thông tư:

1. Phạm vi điều chỉnh của Quy chế bị giới hạn hơn so với Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT, cụ thể:

"1. Quy chế này quy định về việc tuyển sinh đi học nước ngoài theo các chương trình học bổng ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, bao gồm: đối tượng, tiêu chuẩn dự tuyển, nguyên tắc và phương thức tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh và xử lý kết quả tuyển sinh.

2. Quy chế này áp dụng đối với việc tuyển sinh trung học phổ thông, cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập và bồi dưỡng về ngoại ngữ ở nước ngoài."

2. Đối tượng, tiêu chuẩn và hồ sơ dự tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật;

3. Ứng viên xin rút không đi học

a) Ứng viên đã được tuyển chọn nhưng không đi học phải có thông báo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có).

b) Ứng viên đã được tuyển chọn đi học nước ngoài nhưng không đi học sẽ không được đăng ký dự tuyển các chương trình học bổng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý trong thời gian 01 năm kể từ ngày thông báo không đi học, trừ trường hợp có lý do bất khả kháng sẽ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định./.

 

(Đính kèm Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT)

 

Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh- Phòng PBGDPL

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.