Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 5135/UBND-NCPC ngày 30 tháng 12 năm 2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn Thành phố

Ngày 21 tháng 12 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2022/NP-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình số hộ khẩu, số tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023).

Để việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú được thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Minh đã ban hành Công văn số 5135/UBND-NCPC ngày 30 tháng 12 năm 2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân theo các phương thức nêu tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng mi.nh thông tin về cư trú, gồm: Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 

Sở Tư pháp Thành phố đăng tải và giới thiệu đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham khảo./.

 

(Đính kèm Nghị định số 104/2022/NP-CP và Công văn số 5135/UBND-NCPC)

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.