Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn nghiệp vụ

« Quay lại

Hướng dẫn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn thành phố năm 2017

Thực hiện Quyết định số 6947/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn Thành phố; Công văn số 1047/UBND-NCPC ngày 03/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 10/4/2017, ngày 17 tháng 5 năm 2017, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 4261/STP-THPL hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2017. Trong đó, Sở Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp (truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật của địa phương về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, thực hiện hỗ trợ về mặt pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp), hướng dẫn đề cương xây dựng Kế hoạch/Công văn triển khai  theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệpban hành và hướng dẫn biểu mẫu báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đính kèm:

- Công văn số 4261/STP-THPL ngày 17/5/2017 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm năm 2017.

Phụ lục 1 Đề cương Kế hoạch/Công văn triển khai nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Phụ lục 2 mẫu báo cáo.

Phụ lục 3 mẫu báo cáo.

Phụ lục 4 mẫu báo cáo.

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.