« Back

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả các quy định, góp phần nhanh chóng hình thành đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; tuyên tuyền, phổ biến nội dung của Nghị định đến cán bộ, công chức đang công tác tại Tòa án nhân dân các cấp, tổ chức đại diện doanh nghiệp và các doanh nghiệp về vị trí, vai trò của hoạt động quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực phá sản ở địa phương, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhđã ký Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố, ngày 21 tháng 9 năm 2015, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại Sở Tư pháp.

         (Đính kèm:

Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Kế hoạch số 5005/KH-STP-BTP ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).

 

 

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.