« Back

Tài liệu triển khai chuẩn tiếp cận pháp luật (năm 2014)

1.     Một số vấn đề chung về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

2.    Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Phụ lục các tiêu chí tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở được đính chính theo Công văn số 1928/TTg-PL ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đính chính văn bản.

3.     Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 1 năm 2014 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

4.     Công văn số 4793/VPCP-PL ngày 27/6/2014 của Văn phòng chính phủ về việc tạm dừng đánh giá tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg.

5.     Công văn số 7730/BTP-PBGDPL ngày 18/11/2013 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Quyết định 09/2013/QĐ-TTg

6.     Công văn số 3120/BTP-PBGDPL ngày 15/7/2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tiếp cận pháp luật.

7.     Công văn số 3175/BTP-PBGDPL ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; quy trình đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn và biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật.

8.     Kế hoạch số 5967/KH-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn thành phố.

9.   Công văn số 2149/STP-PBGDPL ngày 26/4/2014 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật.

 

 

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.