Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn

Sở Tư pháp thông báo Hướng dẫn một số nội dung ôn tập và các quy định khác liên quan đến kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất

Thực hiện Kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất được ban hành kèm theo Quyết định số 646/QĐ-HĐKT ngày 13/4/2022 của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất, Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất – Bộ Tư pháp Công văn số 1500/BTP-HĐKT ngày 11/5/2022 ban hành Hướng dẫn một số nội dung ôn tập và các quy định khác liên quan đến kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất.

Trên cơ sở Công văn số 1500/BTP-HĐKT, Sở Tư pháp đề nghị người đăng ký tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá nghiên cứu thông báo của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá về nội dung ôn tập liên quan đến kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất và các nội dung khác có liên quan tại Công văn số 1500/BTP-HĐKT nêu trên.

 (Kèm Công văn số 1500/BTP-HĐKT ngày 11/5/2022).

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.