Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn

Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1949/BTP-BTTP ngày 14/6/2022 về triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP

Ngày 08/02/2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2022). Theo đó, Sở Tư pháp đã có Công văn số 706/STP-BTTP ngày 01/3/2022 gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương về triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.

Ngày 14/6/2022, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1949/BTP-BTTP về triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP; trong đó có đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện:

"1. Căn cứ tình hình thực tiễn của Bộ, ngành, địa phương, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Thông tư số 02/2022/TT-BTP tới cơ quan, tổ chức có liên quan, đảm bảo nắm bắt đầy đủ, chính xác Thông tư; thực hiện đồng bộ, thống nhất khi lựa chọn tổ chức đấu giá để thực hiện việc đấu giá tài sản.

2. Chỉ đạo, quán triệt người có tài sản thuộc thẩm quyền quản lý của mình thực hiện nghiêm, đúng các quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTP; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ bán đấu giá tài sản (đặc biệt là tài sản công), xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

3. Để hiểu đúng và áp dụng thống nhất Thông tư số 02/2022/TT-BTP, đề nghị lưu ý một số vấn đề…".

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Phiếu chuyển số 36243/PC-VP ngày 21/6/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tư pháp đã có Công văn số 2935/STP-BTTP ngày 27/6/2022 đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu thực hiện các nội dung quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTP và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1949/BTP-BTTP ngày 14/6/2022 nêu trên.

Đính kèm:

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.