Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 về việc công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng

Ngày 11 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 991/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; theo đó, Bộ Tư pháp đã bãi bỏ 12 thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng được giải quyết tại các tổ chức hành nghề công chứng.

Ngày 30 tháng 5 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1808/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã bãi bỏ 54 thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng được giải quyết tại các tổ chức hành nghề công chứng (lý do bãi bỏ thủ tục hành chính: Các thủ tục này đã được công bố tại Quyết định số 2700/QĐ-UBND; tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính thì các thủ tục này không còn đáp ứng đủ điều kiện của thủ tục hành chính, vì vậy được đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính).       

Thực hiện Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 3077/STP-BTTP ngày 05 tháng 7 năm 2022 đề nghị Trưởng các tổ chức hành nghề công chứng quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Quyết định số 1808/QĐ-UBND đến toàn thể đội ngũ Công chứng viên, nhân viên, người lao động tại tổ chức mình. Sau khi các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng bị bãi bỏ, việc giải quyết hồ sơ công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng được thực hiện theo trình tự, thủ tục công chứng được quy định tại Luật Công chứng, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật có liên quan.

Đính kèm:

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.