« Back

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 5 năm 2018

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THÁNG 5 NĂM 2018

(Ban hành từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018)

STT

SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY HIỆU LỰC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 1.  

Nghị định số

62/2018/NĐ-CP ngày 02/5/2018

Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

02/5/2018

 1.  

Nghị định số

63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018

Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

19/6/2018

 1.  

Nghị định số

64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

22/6/2018

 1.  

Nghị định số

65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt

01/7/2018

 1.  

Nghị định số

66/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018

Quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước

01/7/2018

 1.  

Nghị định số

67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

01/7/2018

 1.  

Nghị định số

68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

01/7/2018

 1.  

Nghị định số

69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

15/5/2018

 1.  

Nghị định số

70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018

Quy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

15/5/2018

 1.  

Nghị định số

71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

01/7/2018

 1.  

Nghị định số

72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

01/7/2018

 1.  

Nghị định số

73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018

Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

15/5/2018

 1.  

Nghị định số

74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

01/7/2018

 1.  

Nghị định số

75/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018

Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu

01/7/2018

 1.  

Nghị định số

76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

01/7/2018

 1.  

Nghị định số

77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018

Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

01/7/2018

 1.  

Nghị định số

78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

01/7/2018

 1.  

Nghị định số

79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

01/7/2018

 1.  

Nghị định số

80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấp phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

05/7/2018

 1.  

Nghị định số

81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018

Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

15/7/2018

 1.  

Nghị định số

82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018

Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

10/7/2018

 1.  

Nghị định số

83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018

Về khuyến nông

10/7/2018

 1.  

Nghị định số

84/2018/NĐ-CP ngày 28/5/2018

Về ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

01/7/2018

 1.  

Nghị định số

85/2018/NĐ-CP ngày 30/5/2018

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

15/7/2018

 1.  

Quyết định số

21/2018/QĐ-TTg ngày 07/5/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

07/5/2018

 1.  

Quyết định số

22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018

Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

01/7/2018

 1.  

Quyết định số

23/2018/QĐ-TTg ngày 15/5/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014

15/5/2018

 1.  

Quyết định số

24/2018/QĐ-TTg ngày 18/5/2018

Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

10/7/2018

VĂN BẢN CỦA UBND THÀNH PHỐ

 1.  

Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 02/5/2018

Ban hành "Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công thành phố Hồ Chí Minh".

12/5/2018

 1.  

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 02/5/2018

Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

12/5/2018

 1.  

Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08/5/2018

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

18/5/2018

 1.  

Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 10/5/2018

Ban hành Quy định về quy trình giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

20/5/2018

 1.  

Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 16/5/2018

Sửa đổi, bãi bỏ các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

26/5/2018

 1.  

Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018

Ban hành Quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh

04/6/2018

 1.  

Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 29/5/2018

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

08/6/2018

 1.  

Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 30/5/2018

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh

09/6/2018

 

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.