Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

« Quay lại

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 5, 6, 7 năm 2019

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

THÁNG 5, 6, 7 NĂM 2019

(Ban hành từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/7/2019)

STT

SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY HIỆU LỰC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 1.  

Nghị định số

37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch

07/5/2019

 1.  

Nghị định số

38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

01/7/2019

 1.  

Nghị định số

39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019

Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

01/7/2019

 1.  

Nghị định số

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

01/7/2019

 1.  

Nghị định số

41/2019/NĐ-CP ngày 15/5/2019

Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử

15/5/2019

 1.  

Nghị định số

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

05/7/2019

 1.  

Nghị định số

43/2019/NĐ-CP ngày 17/5/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

17/5/2019

 1.  

Nghị định số

44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

01/7/2019

 1.  

Nghị định số

45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

01/8/2019

 1.  

Nghị định số

46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

01/8/2019

 1.  

Nghị định số

47/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ

20/7/2019

 1.  

Nghị định số

48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019

Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước

15/8/2019

 1.  

Nghị định số

49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

25/7/2019

 1.  

Nghị định số

50/2019/NĐ-CP ngày 07/6/2019

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội

24/7/2019

 1.  

Nghị định số

51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

01/8/2019

 1.  

Nghị định số

52/2019/NĐ-CP ngày 14/6/2019

Quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá

01/8/2019

 1.  

Nghị định số

53/2019/NĐ-CP ngày 17/6/2019

Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê

17/6/2019

 1.  

Nghị định số

54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019

Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

01/9/2019

 1.  

Nghị định số

55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019

Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

16/8/2019

 1.  

Nghị định số

56/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019

Quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

24/6/2019

 1.  

Nghị định số

57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022

26/6/2019

 1.  

Nghị định số

58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

15/8/2019

 1.  

Nghị định số

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

15/8/2019

 1.  

Nghị định số

60/2019/NĐ-CP ngày 05/7/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

16/9/2019

 1.  

Nghị định số

61/2019/NĐ-CP ngày 10/7/2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam

28/8/2019

 1.  

Nghị định số

62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

01/9/2019

 1.  

Nghị định số

63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

01/9/2019

 1.  

Nghị định số

64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019

Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

05/9/2019

 1.  

Nghị định số

65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

09/9/2019

 1.  

Nghị định số

66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019

Về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước

15/9/2019

 1.  

Nghị định số

67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019

Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

15/9/2019

 1.  

Quyết định số

19/2019/QĐ-TTg ngày 10/5/2019

Về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử

01/7/2019

 1.  

Quyết định số

20/2019/QĐ-TTg ngày 12/6/2019

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

12/6/2019

 1.  

Quyết định số

21/2019/QĐ-TTg ngày 19/6/2019

Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông

05/8/2019

 1.  

Quyết định số

22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019

Về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

26/6/2019

 1.  

Quyết định số

23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019

Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

01/9/2019

 1.  

Quyết định số

24/2019/QĐ-TTg ngày 11/7/2019

Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/9/2019

VĂN BẢN CỦA HĐND và UBND THÀNH PHỐ

 1.  

Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 11/5/2019

Về sửa đổi Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

11/5/2019

 1.  

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 11/5/2019

Quy định mức chi tiền thưởng cho giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

21/5/2019

 1.  

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019

Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

01/6/2019

 1.  

Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29/5/2019

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

10/6/2019

 1.  

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019

Về phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận - huyện ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

24/6/2019

 1.  

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019

Về điều chỉnh hạn mức, thời hạn cho vay đối với đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở để tạo lập nhà ở.

27/6/2019

 1.  

Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 01/7/2019

Ban hành Quy chế phối hơp trong công tác phòng, chống, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn Thành phố.

11/7/2019

 1.  

Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04/7/2019

Ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát tnển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2019 - 2022.

15/7/2019

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.