Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

« Quay lại

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 9 năm 2018

(Ban hành từ ngày 01/9/2018 đến ngày 30/9/2018)

STT

SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY HIỆU LỰC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 1.  

Nghị định số

114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018

Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

04/9/2018

 1.  

Nghị định số

115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

20/10/2018

 1.  

Nghị định số

116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

25/10/2018

 1.  

Nghị định số

117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018

Về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

01/11/2018

 1.  

Nghị định số

118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018

Quy định về công tác kết hợp quân dân y

30/10/2018

 1.  

Nghị định số

119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018

Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

01/11/2018

 1.  

Nghị định số

120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018

Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

13/9/2018

 1.  

Nghị định số

121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương

01/11/2018

 1.  

Nghị định số

122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018

Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"

05/11/2018

 1.  

Nghị định số

123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/9/2018

 1.  

Nghị định số

124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại

19/9/2018

 1.  

Nghị định số

125/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

19/9/2018

 1.  

Nghị định số

126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018

Quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

05/11/2018

 1.  

Nghị định số

127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

15/11/2018

 1.  

Nghị định số

128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa

24/9/2018

 1.  

Nghị định số

129/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng

10/11/2018

 1.  

Nghị định số

130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018

Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

15/11/2018

 1.  

Nghị định số

131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

29/9/2018

 1.  

Quyết định số

38/2018/QĐ-TTg ngày 05/9/2018

Sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

22/10/2018

 1.  

Quyết định số

39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

01/11/2018

 1.  

Quyết định số

40/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

01/11/2018

 1.  

Quyết định số

41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính

15/11/2018

VĂN BẢN CỦA HĐND và UBND THÀNH PHỐ

 1.  

Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

Về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

15/9/2018

 1.  

Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

Về ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2018 - 2022

14/9/2018

 1.  

Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

Về sửa đổi, bổ sung Khoản 8, Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố

14/9/2018

 1.  

Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018

Ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá và phân loại biệt thự cũ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

20/9/2018

 1.  

Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 10/9/2018

Về việc bãi bỏ văn bản

20/9/2018

 1.  

Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018

Về giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/10/2018

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.