« Back

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 7 năm 2017

STT

SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY HIỆU LỰC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

1.

Nghị định số

77/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017

Quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng

20/8/2017

2.

Nghị định số

78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên

20/8/2017

3.

Nghị định số

79/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

17/7/2017

4.

Nghị định số

80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017

Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

 

05/9/2017

5.

Nghị định số

81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

 

17/7/2017

6.

Nghị định số

82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017

Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

 

01/9/2017

7.

Nghị định số

83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017

Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

 

04/10/2017

8.

Nghị định số

84/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

10/9/2017

9.

Nghị định số

85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017

Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ

 

05/9/2017

10.

Nghị định số

86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ kế hoạch và Đầu tư

 

25/7/2017

11.

Nghị định số

87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

 

26/7/2017

12.

Nghị định số

88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

15/9/2017

13.

Nghị định số

89/2017/NĐ-CP ngày 29/7/2017

Quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng

 

15/9/2017

14.

Nghị định số

90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

15/9/2017

15.

Nghị định số

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

01/10/2017

16.

Quyết định số

25/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

18/8/2017

17.

Quyết định số

26/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/8/2017

18.

Quyết định số

27/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nghiệp và Phát triển nông thôn

 

18/8/2017

19.

Quyết định số

28/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

18/8/2017

20.

Quyết định số

30/2017/QĐ-TTg ngày 07/7/2017

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

20/8/2017

21.

Quyết định số

31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017

Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

 

01/9/2017

22.

Quyết định số

32/2017/QĐ-TTg ngày 20/7/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

 

05/9/2017

23.

Quyết định số

33/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017

Ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến

 

15/9/2017

24.

Quyết định số

35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

10/9/2017

25.

Quyết định số

36/2017/QĐ-TTg ngày 29/7/2017

Về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình

01/10/2017

VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

26.

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017

Quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tàỉ nguyên biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

01/8/2017

27.

Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 19/7/2017

Về việc quản lý người xin ăn không có nơi cư trú ổn định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

01/8/2017

28.

Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 22/7/2017

Về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019

01/8/2017

29.

Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017

Ban hành Quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2017 - 2020

 

10/8/2017

30.

Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của thành phố Hồ Chí Minh

10/8/2017

 

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.