Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

« Quay lại

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 12 năm 2017

 

Ban hành từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/12/2017

STT

SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY HIỆU LỰC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

1.     

Nghị định số

140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017

Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

20/01/2018

2.     

Nghị định số

141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

25/01/2018

3.     

Nghị định số

142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

01/02/2018

4.     

Nghị định số

143/2017/NĐ-CP ngày 14/12/2017

Quy định bảo vệ công trình hàng hải

01/02/2018

5.     

Nghị định số

144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017

Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

01/01/2018

6.     

Nghị định số

146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ

01/02/2018

7.     

Nghị định số

147/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

25/12/2017

8.     

Nghị định số

148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017

Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

25/12/2017

9.     

Nghị định số

149/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022

01/01/2018

10.

Nghị định số

150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022

01/01/2018

11.

Nghị định số

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

01/01/2018

12.

Nghị định số

152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

01/01/2018

13.

Nghị định số

153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022

01/01/2018

14.

Nghị định số

154/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 - 2022

01/01/2018

15.

Nghị định số

155/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023

01/01/2018

16.

Nghị định số

156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022

01/01/2018

17.

Nghị định số

157/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022

01/01/2018

18.

Nghị định số

158/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ốt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022

01/01/2018

19.

Nghị định số

159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022

01/01/2018

20.

Nghị định số

160/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023

01/01/2018

21.

Nghị định số

161/2017/NĐ-CP ngày 29/12/2017

Sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội

15/02/2018

22.

Nghị định số

162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

01/01/2018

23.

Nghị định số

163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017

Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics

20/02/2018

24.

Quyết định số

48/2017/QĐ-TTg ngày 12/12/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

01/02/2018

25.

Quyết định số

49/2017/QĐ-TTg ngày 21/12/2017

Về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí

12/02/2018

26.

Thông tư số

41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

05/2/2018

VĂN BẢN CỦA HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ

27.

Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

01/01/2018

28.

Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về Quy định phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương cho từng cấp ngân sách

01/01/2018

29.

Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020

01/01/2018

30.

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2018

31.

Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về ban hành chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV đến dưới 90CV

01/01/2018

32.

Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về ban hành mức chi chế độ công tác phí và chế độ tổ chức hội nghị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2018

33.

Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2018

34.

Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Dân quân Tự vệ; nâng phụ cấp hàng tháng, phụ cấp trách nhiệm, trợ cấp trang phục đối với lực lượng Bảo vệ dân phố

01/01/2018

35.

Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về ban hành mức thu phí tham quan các bảo tàng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao quản lý

01/01/2018

36.

Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về việc ban hành mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2018

37.

Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về nâng mức hỗ trợ đối với khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân

01/01/2018

38.

Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về thông qua Quy hoạch phát triển ngành thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

01/01/2018

39.

Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong quản lý và Bệnh viện Nhân Ái thuộc Sở Y tế

01/01/2018

40.

Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về chính sách hỗ trợ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn

01/01/2018

41.

Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và Chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

01/01/2018

42.

Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về số lượng thành viên Đội Quản lý trật tự đô thị, mức lương đối với Lực lượng Cộng tác viên Đội Quản lý trật tự đô thị

01/01/2018

43.

Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ

01/01/2018

44.

Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

45.

Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 129/2016/NQ-HĐND Ban hành Quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021

01/01/2018

46.

Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Về chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức, nhân viên y tế công tác tại Trung tâm Y tế huyện cần Giờ

01/01/2018

47.

Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017

Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa

01/01/2018

48.

Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017

Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

15/12/2017

49.

Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017

Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành về giá tại thành phố Hồ Chí Minh

01/01/2018

50.

Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

Về Quy định phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương cho từng cấp ngân sách

01/01/2018

51.

Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

Về việc bãi bỏ văn bản

01/01/2018

52.

Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

Ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho tàu cá ven bờ có công suất máy từ 20CV đến dưới 90CV

01/01/2018

53.

Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

Điều chỉnh, bổ sung một số chế độ cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh nỉên xung phong thành phố quản lý

01/01/2018

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.