Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

« Quay lại

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 02, tháng 03 năm 2019

(Ban hành từ ngày 01/02/2019 đến ngày 31/03/2019)

STT

SỐ KÝ HIỆU & NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY HIỆU LỰC

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 1.  

Nghị định số

12/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

20/3/2019

 1.  

Nghị định số

13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019

Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

20/3/2019

 1.  

Nghị định số

14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

20/3/2019

 1.  

Nghị định số

15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp

20/3/2019

 1.  

Nghị định số

16/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

20/3/2019

 1.  

Nghị định số

17/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

01/02/2019

 1.  

Nghị định số

18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019

Về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh

20/3/2019

 1.  

Nghị định số

19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019

Về họ, hụi, biêu, phường

05/4/2019

 1.  

Nghị định số

20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

10/4/2019

 1.  

Nghị định số

22/2019/NĐ-CP ngày 25/02/2019

Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

15/4/2019

 1.  

Nghị định số

23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019

Về hoạt động triển lãm

 

15/4/2019

 1.  

Nghị định số

24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi

25/4/2019

 1.  

Nghị định số

25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

22/4/2019

 1.  

Nghị định số

26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

25/4/2019

 1.  

Nghị định số

27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019

Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

01/5/2019

 1.  

Nghị định số

28/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019

Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân

05/5/2019

 1.  

Nghị định số

29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019

Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

05/5/2019

 1.  

Nghị định số

30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

15/5/2019

 1.  

Quyết định số

06/2019/QĐ-TTg ngày 01/02/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

20/3/2019

 1.  

Quyết định số

07/2019/QĐ-TTg ngày 15/02/2019

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao

01/4/2019

 1.  

Quyết định số

08/2019/QĐ-TTg ngày 15/02/2019

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

15/4/2019

 1.  

Quyết định số

09/2019/QĐ-TTg ngày 15/02/2019

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

02/4/2019

 1.  

Quyết định số

10/2019/QĐ-TTg ngày 18/02/2019

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao

05/4/2019

 1.  

Quyết định số

11/2019/QĐ-TTg ngày 18/02/2019

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao

05/4/2019

 1.  

Quyết định số

12/2019/QĐ-TTg ngày 26/02/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

15/4/2019

 1.  

Quyết định số

13/2019/QĐ-TTg ngày 27/02/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

15/4/2019

 1.  

Quyết định số

14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019

Về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

01/5/2019

 1.  

Quyết định số

15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019

Về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý

01/6/2019

 1.  

Quyết định số

16/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019

Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu

15/5/2019

VĂN BẢN CỦA UBND THÀNH PHỐ

 1.  

Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 21/02/2019

Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

11/3/2019

 1.  

Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21/02/2019

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

15/3/2019

 1.  

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 08/3/2019

Ban hành Quy chế về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

20/3/2019

 1.  

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 12/3/2019

Về việc bãi bỏ văn bản.

01/4/2019

 1.  

Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 12/3/2019

Về việc bãi bỏ văn bản.

15/4/2019

 1.  

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019

Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố áp dụng cho giai đoạn 2016 -2020.

25/3/2019

 1.  

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 26/3/2019

Về bãi bỏ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành tiêu chí cánh đồng lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

05/4/2019

 

danh mục

Cấu hình

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+028) 3829 7052 - Fax: (+848) 3824 3155 - Email: stp@tphcm.gov.vn
Website: www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn

Thời gian làm việc:

- Thứ 2 - thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30, Chiều: từ 13h00 đến 17h00.
- Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.